Home

Underhållsbidrag växelvis boende

Vid ett växelvis boende ska var och en av föräldrarna ta del i barnets försörjning utifrån sin ekonomiska förmåga. Situationen liknar delvis den då föräldrarna lever tillsammans och gemensamt ansvarar för kostnaderna för barnet. Ingen av föräldrarna är då normalt skyldig att betala underhållsbidrag för barnet till den andra föräldern Underhållsbidrag vid växelvis boende Huvudregeln vid växelvis boende är att underhållskyldigheten fullgörs genom att barnen bor växelvis. När barnen bor hos respektive förälder svarar den föräldern för underhållet

Ska underhåll betalas vid växelvis boende då föräldrar har

Underhållsbidrag vid växelvis boende - Familjens Juris

Kom överens om underhållsbidrag. Om barnet bara bor hos den ena föräldern ska den andra föräldern betala underhållsbidrag, eller på annat sätt se till att barnets försörjning blir tryggad. Underhållsbidragets storlek påverkas av barnets behov och föräldrarnas ekonomiska möjligheter. Underhållsbidrag - om barnet bor hos di När ett barn bor växelvis hos båda föräldrar ska den förälder som har ett större ekonomiskt utrymme än den andre, åläggas att betala underhållsbidrag till barnet enligt 7 kap 6 § föräldrabalken, om barnet inte får det underhåll från föräldern som det har rätt till enligt 7 kap 1 § föräldrabalken

Växelvist boende innebär att barnet bor ungefär lika mycket hos båda sina föräldrar, till exempel varannan vecka. Huvudregeln är att det inte ska utgå något underhållsbidrag när barnet bor växelvis hos sina föräldrar. Högsta domstolen har frångått den här principen och slagit fast att en förälder som har ett större ekonomiskt utrymme än den andra. Enligt föräldrabalken föreligger inte någon skyldighet att betala underhållsbidrag när barnet bor varaktigt hos båda föräldrarna, och bidragsförskott betalades därför inte ut vid växelvis boende. Underhållsstöd kan däremot betalas ut till boföräldern vid växelvis boende (Varaktigt kontra växelvist boende.) Om barnet varaktigt bor hos en av föräldrarna, dvs. om den andra föräldern har barnet boende hos sig färre än ungefär 12 dagar i månaden, utgår nästan alltid underhållsbidrag. Om barnet bor hos föräldrarna växelvis blir föräldern som har ett större ekonomiskt utrymme underhållsskyldig

När vi i vardagligt samtal pratar om underhåll är det underhållsbidrag vi syftar på. Detta betalas av den förälder där barnet inte stadigvarande bor och gäller både om ni har gemensam vårdnad och när ni har ensam vårdnad. Om barnet bor lika mycket hos er båda, sk växelvis boende, är ingen av er skyldig att betala underhållsbidrag Här går vi igenom vad som gäller för boende, skola och underhållsbidrag, mm. Kostnadsfri rådgivning 8-20 Regler kring gemensam vårdnad. Det vanligaste efter en separation är att barnet bor växelvis hos båda sina föräldrar, vanligtvis en vecka i taget

Vid växelvis boende är normalt ingen av föräldrarna skyldig att betala underhållsbidrag utan svarar i stället för barnets kostnader under den tid barnet vistas hos honom eller henne. I linje med detta har föreskrivits att någon återbetalnings Betala underhåll Växelvis boende Vårdnadstvister Till gruppsidan Hur går det till Kostnader Konflikttyper Avtal Vårdnadsutredning Samarbetssamtal Barns vilja Ombud eller biträde Verkställighet Handbok Att separera Tips vid. slagits fast av HD som förklarar att underhållsbidrag numera kan utgå till barn som bor växelvis hos sina föräldrar. Men vad innebär avgörandet från HD? Som nämnts ovan blir antalet barn som bor växelvis hos sina föräldrar blir fler och fler och i många fall anses växelvis boende vara en mycket bra lösning för barnen

Underhållsstöd kan betalas ut när den förälder som inte bor med barnet kan betala något underhåll. Läs mer om reglerna och kriterierna kring fullt underhållsstöd, utfyllnadsbidrag och inkomstprövat underhållsstöd vid växelvis boende Underhållsstöd vid växelvist boende är ett inkomstprövat ekonomiskt stöd till särlevande föräldrar med låga inkomster. I samband med att underhållsstödet började fasas ut år 2018 infördes ett nytt bostadsbidrag för föräldrar med barn som bor växelvis

Sonen får rätt till underhållsbidrag vid växelvis boende men beloppet sänks 1 december, 2017 1 december, 2017 Sonen anses ha rätt till motsvarande ekonomisk standard hos sin mamma som han hade hos sin pappa Beräkning av underhållsbidrag och standardtillägg Samarbetet tillräckligt för gemensam vårdnad men inte för växelvis boende Rättegångskostnader i verkställighetsärenden Kompetens och förnyad prövning avseende vårdnad, boende och umgänge Utredningarnas beslutsunderlag och utredningsti underhållsbidrag vid växelvis boende Jag har i tidigare artikel skrivit om det orättvisa i att förälder med en oförmånlig ekonomisk situation som lever på en lägre ekonomisk standard än den andre föräldern, efter separation/äktenskaps-skillnad, inte i domstol kunnat kräva underhållsbidrag från den andre föräldern för gemensamm

Vem ska stå för vad vid växelvis boende? - Underhåll - Lawlin

Hovrätten för Nedre Norrland 2017-11-24 Målnummer T 530-16 Efter föräldrarnas skilsmässa bodde den idag snart 18-årige sonen växelvis hos mamman och pappan men från och med april 2013 har han stadigvarande bott hos mamman. Sonen har yrkat att pappan ska förpliktas att utge underhållsbidrag till hon.. När barnet bor ungefär lika mycket hos er båda räknas det som växelvis boende och ingen av er är skyldig att betala underhållsbidrag. Storleken på underhållsbidraget är beroende av barnets behov av underhållsbidrag och föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga. Om umgängesföräldern inte bidrar självmant kan boendeföräldern. Underhållsbidrag kan bli aktuellt bland annat för att den behövande maken ska få möjligheter att geno HD öppnar för domstolsavgörande om underhållsbidrag vid växelvis boende . Postat av: Marika Wernström 2014-02-25

Inget annat än gemensam vårdnad och växelvis boende är bestämt. Jag tycker man ska bestämma hur framtida boende ska se ut innan man kräver underhåll. Hej och tack för din fråga, Mot bakgrund av uppgifterna i din fråga, uppfattar jag det som att du inte betalar underhållsbidrag till barnets mamma i dagsläget hos båda föräldrarna (växelvis boende). Utgångspunkten för de föreslagna regeländringarna är att var och en av föräldrarna vid växelvis boende har rätt till ett halvt underhållsstöd, 586 kr per barn och månad. Från detta belopp dras sedan halva det belopp som föräldern i andra fall skulle bli skyldig att återbetala Växelvis boende kräver täta kontakter mellan föräldrarna, vilket i sin tur ställer krav på samarbetsförmåga. Vanligtvis betalar ingen av föräldrarna underhållsbidrag. Man kan ansöka om underhållsstöd via Försäkringskassan även vid växelvis boende. Barnet kan bara vara folkbokförd hos en förälder Den förälder om barnet inte bor hos kallas umgängesförälder. Umgänget kan se olika ut beroende på den aktuella situationen. Det kan vara fråga om umgänge under lov och helger, eller ett mer omfattande umgänge som nästan är ett växelvis boende

Rätt till underhållsbidrag vid växelvis boende

 1. Underhållsbidrag.. 110 Övertagande av gemensam bostad I nu aktuellt mål yrkade far växelvis boende och mor ensam vårdnad. Far medgav under målets handläggning boende hos mor. De va
 2. Vårdnad, boende och umgänge Handbok - stöd för rättstillämpning och handläggning inom socialtjänstens familjerät
 3. Att skolbarn och tonåringar mår bäst av växelvis boende är känt sedan tidigare. Nu visar studier att det även gäller så små barn som 3-5-åringar. Studien är den första i sitt slag som visar hur så här små svenska barn mår i växelvis boende
 4. Underhållsbidrag. Föräldrar har en underhållsskyldighet för sina barn fram till dess att de fyllt 18 år, men denna gräns kan flyttas fram till dess att barnen fyllt 21 år om de fortsätter sina studier på gymnasiet. Om barnet är växelvis boende skall inte någon förälder betala underhållsbidrag till den andra föräldern
 5. Olika typer av vårdnad. Vid en skilsmässa eller vid ett uppbrott kan det vara svårt att bestämma hur vårdnaden av era gemensamma barn ska se ut. Kom ihåg att barnet behöver båda föräldrarna. Samtidigt kan växelvist boende med gemensam vårdnad vara påfrestande för barn, om föräldrarna inte bor nära varandra
 6. Försäkringskassan informerar om vilka beloppsgränser som gäller för 2018: Du har rätt till 1573 kronor per månad till och med månaden barnet fyller 15 år och därefter 2073 kronor. Om den andra föräldern betalar ett lägre underhåll så får du ett utfyllnadsbelopp från Försäkringskassan, vilket ger dig totalt 1 573 kronor eller.

Underhållsbidrag vid växelvis boende

Huvudregeln vid växelvist boende är dock att ingen av föräldrarna ska betala något underhållsbidrag. Det framgår av 7 kap. 2 § FB att en förälder ska fullgöra sin underhållsskyldighet genom underhållsbidrag i det fall vårdnaden är gemensam, men barnet enbart bor tillsammans med den andra föräldern Underhållsbidrag till barn - särskilt om standardtillägg vid växelvist boende Karlsson, Jennie LU () LAGM01 20142 Department of Law. Mark; Abstract (Swedish) År 2013 fastställde HD att barn som bor växelvis hos sina föräldrar har rätt till underhållsbidrag när den ena föräldern har ett större ekonomiskt ut-rymme SCB - Ekonomisk standard vid växelvis boende 6 med barn i de fall de har växelvis boende barn, och att de hushåll som byter hushållstyp har en förhållandevis hög ekonomisk standard. Samtidigt ökar den ekonomiska standarden för ensamstående med barn, vilket resulterar i att andelen kvinnor med låg ekonomisk standard i de

underhållsbidrag uteblir eller om underhållsskyldig förälder saknas. 1 Dir. 2009:56. Underhållsstöd vid växelvis boende bör hanteras genom bostadsbidrage gemensam vårdnad. Växelvis boende är i detta sammanhang ett centralt begrepp vilket innebär att barnet bor i ungefär lika stor utsträckning hos båda fräldrarna. Gränsdragningen mellan umgänge och växelvis boende är i vissa fall svår att gra. Vid växelvis boende utgår inget underhållsbidrag och avtal om umgänge kan inte helle

Vid växelvis boende anses barnet bo varaktigt tillsammans med båda föräldrarna. En förälders fullgörande av underhållsskyldighet genom underhållsbidrag kan i sådant fall alltså inte grundas på 7 kap. 2 § föräldrabalken (se a. prop. s. 91 och 158; jfr också NJA 1998 s. 267) av växelvis boende läggs till grund för fortsatt lagstiftningsarbete. Jämförelse mellan Förslag A och B Ett borttagande av utfyllnadsbidraget enligt förslag B vid växelvis boende skulle inne-bära en anpassning till föräldrabalkens regler att underhållsbidrag ej utgår vid växelvis boende Ett underhållsbidrag betalas av en förälder till den andre föräldern varje månad. Underhållsbidrag är vanligast när barnet bor hos en förälder, men kan även vara aktuellt när ett barn bor växelvis hos föräldrarna. Det kan till exempel handla om fall där det är stora skillnader i inkomst mellan föräldrarna Växelvis boende kräver att föräldrarna har särskilt god samarbetsförmåga och kan enas i den dagliga omsorgen kring barnet. Det är viktigt att skilja på växelvis boende och umgänge då det leder till olika konsekvenser när det gäller t.ex. underhållstöd, underhållsbidrag och resekostnader

Växelvis boende är enligt fk när barnet bor minst 13 dagar hos varje förälder. Om barnet bor 12 dagar per månad kan det också vara VV-boende man tar då hänsyn till andra faktorer som t ex var barnet förvarar sina saker och vem som är vårdnadshavare etc Vad är underhållsbidrag? Vem ska betala underhåll? Vem bestämmer underhållet? Varför ska man betala underhåll? Hur enas man Läste om det nyss på fk´s hemsida, (skulle egentligen kolla hur mycket underhållsbidrag exet skulle betala om det blir ändring här och jag har barnen på heltid.) Underhållsstödet (för växelvist boende) är tydligen något man kan få även om man har barnen 50/50, det står också att de pengar man får för 2008 är beräknat efter inkomsten man hade 2006 Växelvis boende Allt fler barn vars föräldrar inte lever ihop bor numera växelvis, dvs. barnet vistas ungefär lika mycket, och har ett varaktigt boende, hos båda föräldrarna (Socialstyrelsen, 2004). Detta oav-sett om föräldrarna har skilt sig eller aldrig varit gifta. År 1984-85 bodde 1 % av barn me Hoppa till innehåll. X. Verksamhet. Ombudsmannens uppgifter; Övervakning om jämställdhetslag; Lagstiftnin

Underhållsbidrag vid växelvis boende - Juridiktillalla . Om någon av er har en mycket högre inkomst än den andra kan barnomsorgsavgiften ingå i ett eventuellt underhållsbidrag. Om du har låga inkomster kan du även söka om underhållsstöd hos Försäkringskassan Underhållsbidrag beräknas utifrån barnets behov av underhållsbidrag och föräldrarnas ekonomiska förmåga. Det är föräldrarna själva som ska komma överens om storleken på underhållsbidraget och detta kan variera beroende på om barnet bor fast hos en förälder eller är växelvis boende samt en variabel som föräldrarnas ekonomiska situation Fortsatt föräldrar - om ansvar, ekonomi och samarbete för barnets skull SOU 2011:51 Betänkande av Utredningen om ekonomi och föräldrasamarbete vid särlevna

Underhållsbidrag vid växelvis boende - Barnrätt - Lawlin

Underhåll till maka och underhåll till barn vid växelvis

 1. dre omfattning, med den andra föräldern
 2. Betalar någon förälder underhållsbidrag? Ja Nej 3. Ange hur barnets boende är fördelat mellan hemmen? Hos vårdnadshavare 1 Ansökan om skolskjuts växelvis boende Author: Elisabet wennerström Subject: Skolskjuts Keywords: Skola;Skolskjuts;växelvis boende
 3. dre än hälften jämfört med hos mamman. Enligt kammarrätten är det därför inte fråga om växelvis boende hos mamman och pappan. Då det är pappan som hävdar växelvis boende är det också han som måste bevisa att växelvis boende föreligger, vilket han inte lyckat
 4. Växelvis boende. När barnet bor hos en förälder har barnet rätt till umgänge med den andra föräldern. Det är alltså inte fråga om någon rätt för föräldern att träffa sitt barn. Barn brukar normalt ha ett intresse av att träffa umgängesföräldern, men det är inte någon plikt för barnet att träffa föräldern

NJA 2013 s. 955 lagen.n

 1. Rättvist underhållsbidrag till barn är såväl en handbok som ett debattinlägg om föräldrars ansvar för sina barns försörjning efter skilsmässa eller separation. Rättvist underhållsbidrag till barn ger en sammanställning av lagstiftning och andra rättskällor rörande underhållsbidrag till barn, inklusive en undersökning av 2004 års tingsrättsdomar om underhållsbidrag till.
 2. Vid växelvis boende beräknas underhållsstöd till hälften av 1 173 kronor per månad för var och en av föräldrarna. Från det belopp som sålunda beräk-nats för en förälder avräknas hälften av det belopp som skulle ha fastställts, om 24-28 §§ hade tillämpats på inkomsten för den föräldern
 3. Växelvis boende för 2 åring Ons 18 okt 2017 11:56 ungefär lika mycket hos er båda.Har en förälder avsevärt högre inkomst än den andra kan man trots växelvis boende behöva betala underhållsbidrag till den andra föräldern Idag är växelvis boende en allt mer vanlig boendeform och tills nu har det varit omöjligt.
 4. Nyare rättspraxis — vårdnad, boende och umgänge . Av departementsrådet A NITA W ICKSTRÖM. 1. Inledning Nedan redovisas refererade avgöranden om vårdnad om barn, barns boende och umgänge med barn som meddelats av Högsta domstolen (HD) och hovrätterna under perioden juni 2001 - december 2003. 1 Ett par avgöranden från allmän förvaltningsdomstol som rör närlig gande frågor.
 5. Rättvist underhållsbidrag till barn av Schiratzki, Johanna: Rättvist underhållsbidrag till barn är såväl en handbok som ett debattinlägg om föräldrars ansvar för sina barns försörjning efter skilsmässa eller separation. Rättvist underhållsbidrag till barn ger en sammanställning av lagstiftning och andra rättskällor rörande underhållsbidrag till barn, inklusive en.
 6. Växelvis boende betyder att barnet bor hos var och en av föräldrarna nästan lika mycket. Oftast har sådana föräldrar även gemensam vårdnad (vardagligt delad vårdnad). Barn under 1.5 år! Det rekommenderas varken växelvis eller annat delat boende för barn under 1,5 år! Läs här vad Socialstyrelsen tycker om vårdnad, boende.

Om du ska separera - forsakringskassan

FAMILJERÄTT Familjerätten är den del av juridiken som reglerar familjens rättsställning och familjemedlemmarnas inbördes rättigheter och skyldigheter. Vi åtar oss uppdrag inom alla familjerättsliga frågeställningar, såväl svenska som internationella. Vårt biträde kan bland annat röra frågor om vårdnad om barn, barns boende och umgänge, underhåll till barn samt bodelning. Vi. Underhållsbidrag vid växelvist boende 21 februari 2014 InfoTorg Juridik - Ettan I november 2013 meddelade Högsta domstolen sin uppmärksammade dom angående underhållsbidrag när ett barn bor växelvis hos båda föräldrarna

Bättre regler för underhållsbidrag.: Gemensam vårdnad och växelvis boende kan bli dyrt för barnen. Bejstam, Lars . Umeå University, Faculty of Social Sciences, Law. 2002 (Swedish) In: Västerbottens Kuriren, ISSN 1104-0246, no 29 januari Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.)) Publishe Vu har växelvis boende med vår yngsta. Ekonomier skiljer sig väldigt då han har ny familj. Trots att bägge har fast jobb osv så bidrar han inte med pengar till pojken när vi tex behöver köpa saker som cykel.. Och sånt som kostar extra. Det fick mig av nån anledning att googla runt och det här med underhållsstöd vid vöxelvis boende underhållsbidrag vid växelvis boende Postat av: Marika Wernström, 2014-02-25 Jag har i tidigare artikel skrivit om det orättvisa i att förälder med en oförmånlig ekonomisk situation som lever på en lägre ekonomisk standard än den andre föräldern, efter separation/äktenskaps-skillnad Underhållsbidrag vid växelvis boende Motion 2001/02:Sf388 av Bo Könberg (fp) av Bo Könberg (fp. Vid växelvis boende ska föräldrarna komma överens om vilket hem som antecknas som barnets officiella boendeort. kan det fastställas att barnet ska betalas underhållsbidrag. Föräldrarna kan komma överens om underhållsbidraget och dess storlek sinsemellan eller hos en barnatillsyningsman Underhållsbidrag, underhållsstöd Barnpension, efter skatt Naturaförmåner, t.ex. bilförmån, fri kost och fritt boende Övriga inkomster och bidrag Hushållets kostnader Din och din sammanboendes kostnader Dina egna, kr per månad Din sammanboendes, kr per månad Preliminär skatt Resekostnad med kollektivtrafi

Underhåll till barn efter äktenskapsskillnad - ANDEBARKFamiljerätt – Adacta Advokatbyrå | privatjuridik

HD öppnar för domstolsavgörande om underhållsbidrag vid

Kan man få underhållsbidrag trots delad vårdnad? Fråga

Underhållsbidrag vid växelvis boende - FamiljeLiv

Bättre regler för underhållsbidrag. : Gemensam vårdnad och växelvis boende kan bli dyrt för barnen Underhållsstöd vid växelvis boende för barn « skrivet: Oktober 13, 2009, 21:53:57 » Domar i kammarrätt har visat att Försäkringskassan i strid mot lagen om underhållsstöd ett flertal gånger bedömt att växelvis boende inte förelegat då det enligt kammarrätten gjort det Underhållsbidrag vid växelvis boende I en dom om underhållsbidrag uttalar HD att när ett barn bor växelvis hos sina föräldrar, ska den förälder som har ett större ekonomiskt utrymme än den andre åläggas att betala underhållsbidrag till barnet enligt 7 kap. 6 § föräldrabalken, om barnet inte får det underhåll från föräldern som det har rätt till enligt 7 kap. 1 § samma.

Underhållsstöd vid växelvis boende

boende och umgänge Familjerättssekreterare kan genom social­ nämndens delegation godkänna avtal som bygger på föräldrarnas överenskommelser och som rör vårdnad, boende och umgänge. Ett sådant avtal är juridiskt bindande. Om föräldrarna inte kommer överens kan tingsrätten fatta beslut i dessa frågor. Underhållsbidrag I fråga om växelvist boende finns är det viktigt att ange när barnet vistas i respektive hem och eventuella specialarrangemang som ska gälla under skollov, semestrar och högtider. Barnet kan ha bara en hemkommun och boningsort där, även om barnet de facto skulle bo växelvis hos vardera föräldern Barn i växelvis boende är däremot mindre stressade, och det gäller generellt även om föräldrarna bråkar eller om barnen kommer dåligt överens med någon av dem. - Det har tidigare funnits oro för att växelvis boende ska vara en instabil boendesituation som kan leda till att barn blir mer stressade Ansökan om ersättning för självskjuts eller resa vid växelvis boende beviljas.

Tvist om underhållsbidrag

Växelvis boende innebär att barn bor ungefär halva tiden hos varje förälder när föräldrarna inte bor tillsammans. Den vanligaste anledningen att barn bor växelvis är föräldrarnas skilsmässa eller separation. Ökningen av växelvis boende i Sverige har gått snabbt. I mitten av 1980-talet bodde ett par procent av barn med särlevande föräldrar växelvis. År 2014 hade den siffran. Växelvis boende socialstyrelsen. växelvis boende har tillgång till, och stöd från, båda sina föräldrar. Barn i växelvis boende har också oftare en god relation till båda sina föräldrar än de som bor med enbart eller mest med en förälder Socialstyrelsen är Sveriges kunskapsmyndighet för vård och omsorg

Sammanfattning: År 2013 fastställde HD att barn som bor växelvis hos sina föräldrar har rätt till underhållsbidrag när den ena föräldern har ett större ekonomiskt ut-rymme. Den föräldern kan då åläggas att betala underhållsbidrag med stöd av FB 7 kap. 6 §. HD:s motivering utgick från principen om barns rätt till en likvärdig ekonomisk standard som sina föräldrar En högaktuell fråga är om man automatiskt ska dela barnbidraget lika mellan föräldrarna vid ett växelvis boende. Mot bakgrund av hur lagens regler ser ut vad gäller möjligheter till att kräva underhållsbidrag vid växelvis boende , finns det anledning att starkt ifrågasätta om automatisk likadelning är till barnets bästa Delat barnbidrag vid växelvis boende. Publicerad 2005-03-15 Föräldrar som har barnen boende hos sig växelvis efter separationen ska kunna dela på barnbidraget

 • CoinDesk Iran.
 • Department of Treasury current issues.
 • Coinbase not working Reddit.
 • Employee referral.
 • HODL betekenis.
 • Fortnite spel.
 • TYR MKK.
 • HashFlare iskustva.
 • Real Estate Masterclass ervaringen.
 • Native Instruments KOMPLETE 12 ULTIMATE.
 • Sälja aktier Nordea hur.
 • وضعیت خرید و فروش بیت کوین در ایران.
 • Forest 404 experiment.
 • NIC ASIA Bank Kathmandu.
 • Nya vägar och järnvägar så här planerar vi.
 • Withholding tax Sweden.
 • Öland Karta Camping.
 • Beam coin price prediction.
 • Google AI crypto trading.
 • JYSK studentrabatt.
 • Uncirculated Silver Dollar.
 • How to use Bitcoin Depot ATM.
 • Microsoft wfh.
 • Nox player keyboard control.
 • Moms på el.
 • EToro forum.
 • Symbool invoegen Word Mac.
 • Giftcard inwisselen.
 • Howling sentence.
 • Binance биржа.
 • Checklist emigreren naar Oostenrijk.
 • Limit order Binance.
 • Skatteverket försäljning Fastighet.
 • Online Banking Postbank.
 • Gap up stock.
 • Valuedefi.
 • Coinomi hardware wallet.
 • Casino lijst.
 • GUSD Summer School 2020.
 • Frukost Gamla stan.
 • Cloth napkins.