Home

Europeiska rådet december 2021

Europeiska rådet - Consiliu

Europeiska rådets slutsatser, 10-11

 1. Slutsatser - 10 och 11 december 2020 EUCO 22/20 1 SV Europeiska rådet betygade sin aktning för Frankrikes tidigare president, Valéry Giscard d'Estaing, som avled den 2 december 2020. Han var en drivande kraft bakom det europeiska projektet och spelade en central roll vid inrättandet av Europeiska rådet
 2. Rådets beslut (EU, Euratom) 2020/2053 av den 14 december 2020 om systemet för Europeiska unionens egna medel och om upphävande av beslut 2014/335/EU, Euratom Publication metadata Download and languages Close. Available languages and formats. Download X.
 3. är politisk överenskommelse om EU:s rymdförordning, som samlar alla delar av EU:s rymdprogram på ett ställe, med en budget på 13 miljarder euro (den största någonsin på EU-nivå för ett rymdprogram)
 4. st två gånger per halvår. Mötena, som ofta kallas EU-toppmöten, hålls i Bryssel i Europabyggnaden. Mötena leds av Europeiska rådets ordförande. Vid behov kan ordföranden också kalla till extra möten i Europeiska rådet
 5. Europeiska unionens råd och Europeiska rådet arbetar med många olika frågor som påverkar EU och dess medborgare. Följ med i vad som händer när det gäller beslutsfattande och lagstiftning som är under förhandling. Visa alla politikområde

Den 24 mars 2020 antog ECB-rådet beslut (EU) 2020/440 om ett tillfälligt stödprogram föranlett av pandemin (ECB/2020/17), i vilket de tekniska parametrarna för programmet fastställs, samt beslut (EU) 2020/441 om ändring av Europeiska centralbankens beslut (EU) 2016/948 om genomförandet av programmet för köp av värdepapper från företagssektorn (CSPP) (ECB/2020/18) som utvidgar omfattningen av godtagbara tillgångar under CSPP till icke-finansiella certifikat På ett extra, och tre dagar långt, toppmöte 30 juni, 1 och 2 juli 2019 enades Europeiska rådet om vilka som skulle få topposterna såsom EU-kommissionens ordförande, Europeiska centralbankens ordförande, ordförande i Europeiska rådet, och höga representanten i utrikesfrågor, se Europeiska rådets slutsatser 2 juli 2019 Den 30 december 2019 antog ECB-rådet yttrande CON/2019/46 på begäran av den nederländska finansministern. ECB:s yttrande om det nationella försvaret i Estland. Den 7 januari 2020 antog ECB-rådet yttrande CON/2020/2 på begäran av Estlands justitieministerium Europeiska rådet saknar däremot lagstiftande funktion; denna funktion utövas helt och hållet av Europaparlamentet och Europeiska unionens råd. Europeiska rådet sammanträder minst två gånger per halvår i Bryssel, Belgien. Institutionen leds av en ordförande, som sedan den 1 december 2019 är Charles Michel ( ALDE )

Europeiska unionens råd Bryssel den 15 december 2020 (OR. en ) 13750 /20 ADD 1 LIMITE PV CONS 28 RELEX 982 UTKAST TILL PROTOKOLL EUROPEISKA UNIONENS RÅD (utrikes frågor) 7 december 2020 Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 16 december 2020 om utkastet till rådets förordning om den fleråriga budgetramen 2021-2027 (09970/2020 - C9-0409/2020 - 2018/0166(APP)) (Särskilt lagstiftningsförfarande - godkännande ★ Europaparlamentets och rådets beslut (EU) 2021/8 av den 23 december 2020 om bemyndigande för kommissionen att röst a för en ökning av Europeiska invester ingsfondens auktor iserad KOMMISSIONENS GENOMFÖR ANDEFÖRORDNING (EU) 2020/2160 av den 18 december 2020 om ändr ing av bilaga XIV till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 vad gäller ämnesg r uppen 4-(1,1,3,3-tetrametylbutyl)fenol, etoxilerad (omfattande väldef inierade ämnen oc Stödet får beviljas företag som inte befann sig i svårigheter (i den mening som avses i den allmänna gruppundantagsförordningen (15)) den 31 december 2019; det får beviljas företag som inte befinner sig i svårigheter och/eller företag som inte befann sig i svårigheter den 31 december 2019 men som haft svårigheter eller råkade i svårigheter därefter som en följd av covid-19-utbrottet

Slutsatser från Europeiska rådets möte den 10-11 december 2020 - Den fleråriga budgetramen, rättsstatsvillkoret och egna medel - Rådets förordning om den fleråriga budgetramen 2021-2027 - Förslag till interinstitutionellt avtal mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning - Förordningen om skydd av. Den 8 september 2020 antog ECB-rådet beslut (EU) 2020/1264 om ändring av beslut (EU) 2019/1743 om förräntningen av innehav av överskottsreserver och viss inlåning (ECB/2020/38) i samband med administrationen av lån som beviljats inom ramen för tillfälligt stöd för att minska risken för arbetslöshet i en krissituation (SURE), nyligen inrättat av Europeiska kommissionen Choisissez la langue de votre document : bg - български; es - español; cs - čeština; da - dansk; de - Deutsch; et - eesti keel; el - ελληνικ Europeiska unionens råd Bryssel den 21 december 2020 (OR. en ) 14230 /20 CODEC 1389 PECHE 459 PE 113 Interinstitutionellt ärende: 2020/0139(COD) INFORMERANDE NOT från: Rådets generalsekretariat till: Ständiga representanternas k ommitté (Coreper)/råde sutsläpp och en klimatmässigt motståndskraf tig utveckling. I detta sammanhang antog Europeiska rådet den 12 december 2019 slutsatser om klimatförändr ingar na. Mot denna bakgr und utgör denna förordning ett viktigt steg i r iktning mot målet att uppnå en klimatneutral union senast 2050

Europeiska unionens råd Bryssel den 23 december 2020 (OR. en ) 14348 /20 STATIS 65 TRANS 630 COMPET 665 FÖLJENOT från: Europeiska kommissionens generalsekreterare, undertecknat av Martine DEPREZ, direktör inkom den: 8 december 2020 till: Jeppe TRANHOLM -MIKKELSEN, generalsekreterare för Europeiska unionens rå Europeiska unionens råd Bryssel den 14 december 2020 (OR. en ) 13171 /20 DEVGEN 174 FIN 957 ACP 146 CLIMA 356 RELEX 906 COTRA 23 COHAFA 64 COASI 153 GENDER 139 COLAC 77 SUSTDEV 161 COHOM 115 COAFR 333 AGRI 475 ELARG 93 CFSP/PESC 1122 COWEB 159 CSDP/PSDC 640 COEST 244 ATO 88 MAMA 173 MIGR 17 RÅDETS FÖRORDNING (EU) 2020/1579 av den 29 oktober 2020 om fastst ällande för 2021 av f iskemöjligheterna för vissa f iskbest ånd och g r upper av f iskbest ånd i Östersjön och om ändr ing av förordning (EU) 2020/123 vad gäller vissa f iskemöjligheter i andra vatte

Protokoll - Slutsatser från Europeiska rådets möte den 10

HANDBOK FÖR EUROPEISKA FÖRETAGSRÅD. Läs handboken på svenska. Läs handboken på engelska Ladda ner och läs konsoliderad TEXT: 32013R1303 — SV — 15.11.2020 (europa.eu) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1304/2013, den 17 december 2013. Förordningen fastställer särskilda bestämmelser för Europeiska socialfonden. (Förordningen upphäver förordning (EG) nr 1081/2006. Svenska ESF-rådet finansierar projekt som arbetar med kompetens- utveckling, Europeiska socialfonden 2014-2020. Det är mycket att tänka på när man ska genomföra ett projekt inom Europeiska socialfonden. Ta del av information och tips som underlättar genomförandet: Att genomföra projekt i Socialfonden På uppdrag av regeringen lämnade Svenska ESF-rådet den 1 april 2020 in ett förslag till nationellt program för Socialfonden plus (ESF+) 2021-2027. Programmet är ännu inte fastställt i alla sina delar. Under beredningen av programmet i Regeringskansliet och i förhandlingarna med EU-kommissionen kommer detaljer i programmet att kunna justeras. Men den övergripande strukturen och. I december 2019 beslutade regeringen, i enlighet med klimatlagen, om en klimatpolitisk handlingsplan som under de kommande fyra åren skulle vägleda regeringens arbete för att uppnå klimatmålen. Regeringen har dock inte redogjort för hur det går med planens genomförande i klimatredovisningen till riksdagen, varken för år 2020 eller i något annat sammanhang

Slutsatser Ärende: Europeiska rådets möte (10 och 11

2020-06-30 2020/00388 Kontaktperson: AC-nummer: Abir Lindberg 2020/00003-19 Svenska ESF-rådet Huvudkontoret Besöksadress: Drottninggatan 9, 3 tr Postadress: Box 397, 801 05 Gävle Telefon: 020-33 33 90 Fax: 08-579 171 01 Webbplats: www.esf.se Arkivbeskrivning avseende Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige (Svenska ESF-rådet Presentationer och möten. Möte med det europeiska nätverket för oberoende finanspolitska råd (EUIFIs) Videokonferens, Stockholm, 21 oktober 2020. Göran Hjelm och Mikael Hemlin. Möte med IMF om betydelsen av EU:s återhämtningsfond för Sveriges ekonomiska återhämtning. Videokonferens, Stockholm, 20 oktober 2020. Göran Hjelm, Niklas. Europeiska revisionsrätten ska även biträda Europaparlamentet och rådet när dessa utövar sina kontrollbefogenheter i fråga om genomförandet av budgeten. När det gäller Europeiska centralbanken är revisionsrättens granskningsbefogenheter begränsade till granskningen av effektiviteten i ECB:s förvaltning (artikel 27 i protokoll nr 4 till fördraget) 03 december, 2020. Under 2020 har tretton ansökningar beviljats sammanlagt 4,25 miljoner kronor genom ekonomiskt stöd från Brå, för utvärderingar och uppföljningar. Ett av de projekten som får ekonomiskt stöd och som nu kommer att utvärderas är Länsstyrelsen i Blekinges projekt Tryggare skola - uppföljning av projektets första år

Arbetsgruppen Europeiska företagsråd, EFR, (European Works Council, EWC) består av representanter från Facken inom industrins förbund samt Pappers som på olika sätt arbetar med europeiskt fackligt samarbete på respektive förbundskontor. Gruppens uppdrag är att sätta ihop och utveckla gemensamma EFR-kurser för FI-förbunden. Gruppen genomför ungefär en kurs per år Your browser does not support HTML5 video. Search from website. Till söksida (ESRB/2020/13) EUROPEISKA SYSTEMRISKNÄMNDENS STYRELSE HAR ANTAGIT DETTA YTTRANDE . 31 december 2018 och kommer att löpa ut den 31 december 2020. (2) 5 Kommissions beslut av den 17.7.2018 att inte lämna något förslag till rådet om en genomförandeakt för att avvis Inlägg om Europeiska rådet skrivna av P och jacobhederos. EUbloggen har tidigare uppmärksammat svenskarna i EU-kommissionens kabinett men det finns ytterligare ett kabinett som håller på att formeras. Det är Rådsordföranden Donald Tusk laguppställning som tar över från och med måndag.. Där tar Carl Hartzell plats med en gedigen meritlista i sitt bagage

Europeiska rådets ordförande Charles Michel - Consilium

Det blir nog inget Brexit. Skottland och Nordirland räddar antagligen kvar Storbritannien i EU. Det kaos som omröstningsresultatet skapat i Storbritannien måste nog få verka ut. Min teori är att vi nu kan se några månader av eftertanke och interna diskussioner inom Storbritannien. Tory ska välja ny ledare och kanske också Labour Inlägg om Europeiska Rådet skrivna av Sven Tycker. Oavsett var ni kommer ifrån: Kom inte till Europa. Sagt av Europeiska Rådets ordförande Donald Trump.. f'låt Tusk ska det vara Förordning (2020:1100). Ledning 9 § Inspektionen leds av en myndighetschef. Särskilda organ Exportkontrollrådet 10 § Ett råd för samråd i exportkontrollfrågor (Exportkontrollrådet) är knutet till inspektionen. Rådet består av generaldirektören och de andra ledamöter som regeringen utser för en bestämd tid europeiskt bistånd till dem som har det sämst ställt 2014-2020. Bakgrund Europaparlamentet och rådet har den 17 december 2013 beslutat förordning (EU) nr 1303/2013 om fastställande av gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden, Europeiska jordbruksfonden fö

Rådets beslut (EU, Euratom) 2020/2053 av den 14 december

Europeiska rådet godkände kommissionens rekommendation om att inleda förhandlingar med Serbien. 01-03-2012 Europeiska rådet bekräftar Serbien som kandidatland. 14-10-2011 Europeiska kommissionen avger ett yttrande om dess yttrande om Serbiens ansökan om medlemskap i EU, som ger kandidatstatus på grundval av en nyckelprioritering., 31-01-201 Uttalande från Europeiska Rådet för Fatwa och Forskning Ramadans början 1438 H -2017 Arabiska version kommer att läggas upp inom kort InshaAlla

BEYONCE in Vogue Magazine, UK December 2020 – HawtCelebs

Eu 2020 — Allmän Rapport Om Europeiska Unionens Verksamhe

Möteskalender - Consilium - Europ

SFS nr 2007:907 Departement/myndighet Arbetsmarknadsdepartementet A Utfärdad 2007-11-15 Ändring införd t.o.m. SFS 2015:337 Uppgifter 1 § Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige (Svenska ESF-rådet) är, för det nationella socialfondsprogrammet för investering för tillväxt och sysselsättning (det nationella socialfondsprogrammet), förvaltande och attesterande myndighet enligt. SFS nr 2000:1212 Departement/myndighet Arbetsmarknadsdepartementet A Utfärdad 2000-12-07 Författningen har upphävts genom SFS 2007:907 Upphävd 2008-01-01 Ändring införd t.o.m. SFS 2007:692 Uppgifter 1 § Enligt vad som anges i förordningen (2007:14) om förvaltning av EG:s strukturfonder är Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige (Svenska ESF-rådet) förvaltande myndighet och.

ECB-rådets beslut (utöver räntebeslut

Europeiska Rådet överrens om långtidsbudget EU:s stats- och regeringschefer lyckades tillslut att komma överrens om en ny långtidsbudget för 2014-2020. Enligt överrenskommelsen landar EU:s budget på 960 miljarder euro för den kommande sjuårsperioden, vilket motsvarar ungefär 1 procent av EU-ländernas samlade Bruttonationalinkomst (BNI) Inlägg om Europeiska rådet skrivna av meritwager. Sedan den 5 maj 2005 har jag ideellt granskat, redovisat, översatt, kommenterat och publicerat ofta unikt material, särskilt miggornas rapportering

EU 2020-strategin och den europeiska terminen SOM BETONAR att rådet är helt och hållet berett att bistå Europeiska rådet med sina sakkunskaper bedömningsramarnas grunder och struktur2 och UPPMANAR dem att senast i december 2010 lägga fram en detaljerad gemensam rapport,. Kontrollera 'Europeiska rådet' översättningar till kinesiska. Titta igenom exempel på Europeiska rådet översättning i meningar, lyssna på uttal och lära dig grammatik

CMEC = Cambridge modell Europeiska rådet Letar du efter allmän definition av CMEC? CMEC betyder Cambridge modell Europeiska rådet. Vi är stolta över att lista förkortningen av CMEC i den största databasen av förkortningar och akronymer. Följande bild visar en av definitionerna för CMEC på engelska: Cambridge modell Europeiska rådet Europeiska rådet på dansk ordbog for svensk-dansk. Europeiska rådet Europeiska unionens råd är en institution som utövar lagstiftande och beslutsfattande makt. Samtidigt är det det forum där representanterna för de 15 medlemsstaternas regeringar kan hävda sina intressen och försöka nå kompromisser EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den19 november 2010(26.11) (OR. en) 16303/10 ENER 332 ENV 772 COMPET 364 POLGEN 188 NOT från: Rådets generalsekretariat till: Delegationerna Ärende: Mot en ny energistrategi för Europa 2011-2020 a) Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska EUROPEISKA UNIONEN Europeiska socialfonden Nytt från ESF-rådet •Huvudkontoret flyttar till Gävle under december. •20 dec Härifrån och framåt!Genomförandet i Socialfonden. Växjö, AF/FK, Regionerna •16 jan Kunskap och resultatspridning, Göteborg, Radisson Blue Scandinavia Hotel (Nära Centralstationen

Ny generaldirektör för Svenska ESF-rådet tor, okt 15, 2015 10:54 CET. Regeringen har i dag utsett Lars Lööw till ny generaldirektör och chef för Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige, Svenska ESF-rådet. Han är i dag VD och partner på Peritos Ungdomsrekrytering AB. Lars Lööw tillträder sin nya tjänst den 1 december 2015 Se Svenska ESF-rådets generaldirektörs dagsfärska videologg på webben. Lars Lööw sammanfattar läget i Europeiska socialfonden och önskar en god jul och.. Europeiska rådet den 4 februari 2011: Slutsatser; dokument EUCO 2/11; 15 sidor De frågor som behandlas i slutsatserna är: energi, innovation, den ekonomiska situationen och yttre förbindelser. Två uttalanden ingår som bilagor: ett från stats- och regeringscheferna i euroområdet och EU-institutionerna och ett annat om Egypten och (Medelhavs)regionen Statsrådet beslutade torsdagen den 17 oktober om Finlands representation i Europeiska rådet i Bryssel den 24-25 oktober. Finland representeras av statsminister Paavo Lipponen biträdd av utrikesminister Erkki Tuomioja. Republikens president Tarja Halonen deltar i mötet till den del mötet behandlar frågor som faller inom området för presidentens behörighet. Mötet bereds för första. Det meddelar Biontech tisdagen den 22 december 2020. Detta ska räcka till strax över 6 miljoner européer, då vaccinet ges i två omgångar. EU-kommissionen godkände Pfizer-Biontechs vaccin måndagen den 21 december, på inrådan av den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA. Vaccineringsstart inom EU väntas bli den 27 december, så även i.

Europeiska rådet och EU-toppmöten Nyhetssajten

Yeah! har världspremiär September September Inför det svenska andrakammarvalet bildas valorganisationen Medborgerlig Samling MBS i Skåne 5 september - 8 personer omkommer då ett Nordpilen-tåg spårar ur i växelkurs i Alby nära Ånge Sverige 13 september Knut Hammarskjöld utses till generaldirektör för IATA 18 september Kung Konstantin II av Grekland gifter sig i Aten med danska. I boken som anses ha haft ett stort inflytande även utanför de anarkistiska kretsarna där den mest hyllats diskuterar Proudhon det historiska ursprunget till rätt ägande och egendom och argumenterar på ett ofta mycket retoriskt vis för en skillnad mellan två slag av egendom Den ena la possession besittning är rättmätig och syftar till frukterna av eller medlen för eget arbete.

Europeiska rådet - Wikipedi

Kundali Bhagya 30th December 2020 Episode 861 Video UpdateMarvel Comics Universe & December 2020 SolicitationsThree Month Calendar December 2020 to February 2021 - RedditEuropeiska unionens utbredning och utvidgning – WikipediaDecember 2020 at Disney World: Crowd Calendar & InfoThe total solar eclipse of 12/14/2020
 • Cheetah Miner F7S.
 • Lingate option net.
 • Energideklaration bostadsrätt.
 • Boende 55 Linköping.
 • Export Chrome history.
 • Comdirect Postanschrift.
 • Binance Peg Ethereum to Ethereum.
 • How do whales manipulate crypto.
 • Amazon search Trends.
 • Berkeley Group.
 • Objektvision Falkenberg.
 • De Dijkjes Elburg huurwoningen.
 • Ägarlägenhet Hemnet.
 • Tornado Cash airdrop.
 • Van eck Video Gaming and eSports ETF Koers.
 • CTN vs it Reddit.
 • Bitcoin Loophole NZ.
 • Direktpension särskild löneskatt.
 • 500 euro in Bitcoin investeren.
 • Euro 5 scooter opvoeren.
 • Unlink Skype from Microsoft account 2020.
 • Offentliga Hus analys.
 • Diffus synonym kryssord.
 • USSPA swimspa pris.
 • Staking COTI.
 • Korttidskontrakt Göteborg.
 • Tar Fellow Finance UC.
 • Substral Näringspinnar med insektsmedel 2in1.
 • Svensk Fastighetsförmedling Huddinge kommande.
 • Wegener's granulomatosis lung pathology.
 • Medelklass synonym.
 • Best books to read on cryptocurrency.
 • Konstnärer 1900 talet.
 • Frank Thelen Bücher.
 • Vanguard 4 fund portfolio Reddit.
 • Eckerö Linjen bar.
 • Balanced Growth ETF.
 • Caxino Casino.
 • Scuba 2 tabletter.
 • Shiraz vin Systembolaget.
 • Reddit television.