Home

Upparbetad ej fakturerad intäkt

Re: Upparbetad men ej fakturerad intäkt - eEkonomi. 2018-08-20 11:29. Detta är beroende vilken momsredovisning du har - Bokslutsmetoden ( kontantredovisning) eller faktureringsmetoden. Har du bokslutsmetod är det rätt har du däremot faktureringsmetoden skall du per 180831 redovisa 1510 (D) och 3041 (K),2611 (k) eftersom du skriver att du skickar. Upparbetad men ej fakturerad intäkt Posten uppstår när pågående tjänste- och entreprenaduppdrag redovisas enligt principen om successiv vinstavräkning. När denna princip tillämpas, vilket är huvudregeln för fastprisuppdrag uppdrag till fast pris och den enda tillåtna principen för uppdrag på löpande räkning, kostnadsförs uppdragsutgifter löpande

En upplupen intäkt avser en inkomst av ej fakturerade varuleveranser eller utförda tjänster som normalt kommer att faktureras eller inbetalas inom ett år. En upplupen intäkt är en tillgång om det är sannolikt att framtida ekonomiska fördelar kommer att tillfalla redovisningsenheten När ska jag för upparbetade intäkter på löpande räkning använda konto 1620 Upparbetad men ej fakturerad intäkt respektive konto 1790 Upplupna intäkter och förutbetalda kostnader? Det landar olika i årsredovisningen beroende på vilket konto jag använder. Är inkomsten kopplad till uppdrag på löpande räkning ska du använda konto 1620 och inte 1790

Upparbetad men ej fakturerad intäkt för tillgång som uppstått för att företaget fakturerat mindre än de resurser som lagts ner på uppdraget; Förskott från kunder för skuld när företaget fakturerat mer än nedlagda resurser; De belopp som fakturerats uppdragsgivaren kan bestå av ett rent förskott Ursprungligen postat av HelgeBuk. Sitter och håller på med bokslut men har kört fast i den här frågeställningen. Det verkar i min värld som att konto [1790 Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter] och [1620 Upparbetad men ej fakturerad intäkt] är i stort sett samma sak. Åtmistone i mitt fall, som konsult på löpande räkning Upparbetad men ej fakturerad intäkt Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter . Summa kortfr. istiga fordringa Det innebär att arbete som har lagts ned fram till bokslutsdagen ska tas upp som intäkt även om det inte har fakturerats. De företag som får använda sig av skatteregeln kan återföra upparbetad men ej fakturerad intäkt i deklarationen. Men de som inte omfattas av skatteregeln kommer att bli beskattade i enlighet med redovisningen

Upparbetad men ej fakturerad intäkt - eEkonomi - Visma

OBS! Ej resultatavräknade tjänste- och entreprenaduppdrag till fast pris. 2.44 Fakturerad men ej upparbetad intäkt. Värdet av fakturerade belopp med avdrag för den redovisade intäkten, gäller för pågående uppdrag för annans räkning till fast pris enligt huvudregeln (successiv vinstavräkning) Fakturerad men ej upparbetad intäkt Ändrad / ny instruktion. 4970 Förändring av pågående arbeten, nedlagda kostnader Ändrad / ny instruktion. 8013 Utdelning på andelar i andra koncernföretag Borttaget konto. 8014 Koncernbidrag Borttaget konto. 8016. En upplupen intäkt är en intäkt som inte har fakturerats, betalts eller bokförts, men samtidigt intäkter en tillgång för upplupna innevarande räkenskapsåret. Avsikten bokföra vara att faktureringen ska ske under senare bokföringsår Upparbetad men ej fakturerad intäkt - eEkonomi Detta är beroende vilken momsredovisning du har - Bokslutsmetoden ( kontantredovisning) eller faktureringsmetoden. Har du bokslutsmetod är det rätt har du däremot faktureringsmetoden skall du per 180831 redovisa 1510(D) och 3041(K),2611(k) eftersom du skriver att du skickar fakturan 180831 Upparbetad men ej fakturerad intäkt Ändat namn. 1683 Derivat Ändat namn. 1686 Upparbetade men ej fakturerade intäkter Borttaget konto. 1690 Fordringar för tecknat men ej inbetalt aktiekapital Ändat namn. 1700 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter (gruppkonto ) Borttaget konto. 1800 Kortfristiga placeringar.

Upparbetad men ej fakturerad intäkt FAR Onlin

 1. I kontogrupp 1620 Upparbetad men ej fakturerad intäkt hittar vi konton av typen tillgångar.Kontogruppen bestäms av den andra siffran i kontonumret. 1620 Upparbetad men ej fakturerad intäkt []. Konto 1620 Upparbetad men ej fakturerad intäkt är ett tillgångskonto. Kontot 1620 Upparbetad men ej fakturerad intäkt hör till BAS-kontoplanen som är den standard svenska företag arbetar utifrån
 2. Intäkt redovisad i perioden som ingick i fakturerad men ej upparbetad intäkt vid periodens ingång: 6 841: 6 252: Invoiced during the year, reduced by amounts recognized as income during the year: Fakturering under året, reducerad med belopp som redovisats som intäkt under året-5 618-6 84
 3. Upparbetad men ej fakturerad intäkt 4 32 156 807 18 711 977 Pågående arbete för annans räkning 128 17 768 32 156 935 18 729 745 Kortfristiga fordringar Kundfordringar 85 916 7 894 525 Fordringar hos koncernföretag 1 584 446 1 584 446 Övriga fordringar 227 914.

You searched for: upparbetad men ej fakturerad intäkt (Svenska - Engelska) API-anro Fakturerad men ej upparbetad intäkt (Invoiced but not completed income) Vid entreprenadavtal till fast pris ska börs- och K3-bolag redovisa intäkter i takt med att projektet färdigställs. Den fakturering som säljaren gör baseras ofta på en avtalad tidsplan för betalningar under projektet Upparbetad men ej fakturerad intäkt Övriga fordringar Förutbetalda kostnader Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar 2018-12-31 31 989 473 31 989 473 35 663 442 124 477 787 117 700 117 700 32 584 960 5 824 78

Engelsk översättning av 'upparbetade intäkter' - svenskt-engelskt lexikon med många fler översättningar från svenska till engelska gratis online Upparbetad ej fakturerad intäkt (tillgång) 10 525 b) Resan är genomförd och inte längre ett pågående uppdrag. Hela intäkten redovisas per 2014-12-31. Förutom intäkten om 72 000 kr finns det en halv anmälningsavgift att intäktsföra, 400 kr. Beräknade återstående kostnader reserveras för som upplupn Upparbetad men ej fakturerad intäkt med 42 800 kr (242 800 - 200 000). II. Alternativregeln innebär att intäktsredovisning sker vid fakturering. Det innebär att 28 750 kr redovisas i resultaträkningen som Nettoomsättning. Någon effekt i balansräkningen, utöver eventuell kundfordran, uppkommer inte. III

2.44 Fakturerad men ej upparbetad intäkt 2.47 Skulder till koncern- och intresseföretag Skulder Datum då blanketten fylls i Långfristiga skulder Kortfristiga skulder Organisationsnummer Räkenskapsschema Inkomstdeklaration 2 INK2R SKV 2002 23 02 W 12-12 2.27 Bundet eget kapital Eget kapital Fr.o.m. T.o.m. Utg 23 Räkenskapså Fakturerad men ej upparbetad intäkt - - 2450 Leverantörsskulder1 462 900 1 399 5002440 Växelskulder - -2492 Skulder till koncernföretag - - 2460, 2860 Skulder till intresseföretag och gemensamt styrda företag - - 2470, 2870 Skulder till övriga företag som det fi nns ett ägarintresse i - - 2470, 2870 Skatteskulder 101 500 34 0002 I övrigt finns nya åtgärder på sidorna 14B - Pågående arbete (avseende rubriken Pågående arbete för annans räkning); 16 - Övriga kortfristiga fordringar (avseende rubriken Upparbetad men ej fakturerad intäkt); 24B - Förskott från kunder (avseende rubrikerna Fakturerad men ej upparbetad intäkt, Pågående arbete för annans räkning, samt Förskott från kunder)

Upparbetad men ej fakturerad intäkt: 1630: Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto) 1640: Skattefordringar: 1650: Momsfordran: 1660: Kortfristiga fordringar hos koncernföretag: 1661: Kortfristiga fordringar hos moderföretag: 1662: Kortfristiga fordringar hos dotterföretag: 1663: Kortfristiga fordringar hos andra koncernföretag: 167 När ska vissa inkomster redovisas som intäkt?.. 89 När och hur redovisas offentliga stöd? 17 a - Semesterlöneskuld för anställda dvs. ej den enskilda näringsidkaren eller delägare iStock Så hanteras arbeten på löpande räkning efter ändringar i K2 14 oktober, 2016. EXPERTEN I BALANS: Caisa Drefeldt. Redovisningsspecialist och auktoriserad revisor på KPMG i Göteborg, FAR:s ledamot i Bokföringsnämnden (BFN), välbekant kursledare och återkommande krönikör i Balans Upparbetad men ej fakturerad intäkt 10 470 913 7 473 376 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 10 1 474 937 1 202 825 71 349 841 64 827 283 Kassa och bank 775 212 742 Summa omsättningstillgångar 99 521 757 82 467 945 SUMMA TILLGÅNGAR 107 100 620 86 262 711. 1 2450 Fakturerad men ej upparbetad intäkt. Posted on september 5, 2009 by Bokföring Leave a comment. 2450 Fakturerad men ej upparbetad intäkt. Dela det här: Twitter; Facebook; Leave a comment Avbryt svar. Du måste vara inloggad för att skriva en kommentar

Fakturerad - ej upparbetad intäkt 30 1 960 - Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 31 17 424 18 810 Summa kortfristiga skulder 63 292 71 331 Summa skulder 514 576 486 681 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 846 381 810 540 KONCERNENS BALANSRÄKNING Noterna på sidorna 9 till 36 utgör en integrerad del av denna koncernredovisning Fakturerad men ej upparbetad intäkt 9 1082 Övriga kortfristiga skulder 82 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 10 309 Summa kortfristiga skulder 2596 Summa eget kapital och skulder 3895. Tilläggsupplysningar Bakgrund till den fi nansiella rapporten. 2.44 Fakturerad men ej upparbetad intäkt 2.47 Skulder till koncern- och intresseföretag Skulder Vid dubbla taxeringar, ange om deklarationen avser Datum då blanketten fylls i Första räkenskapsåret Andra räkenskapsåret Långfristiga skulder (förfaller senare än 12 månader från balansdagen) Kortfristiga skulder (förfaller ino

Fakturerad men ej uppdaterad intäkt heter nu Skuld till beställare. Långfristig räntebärande skulder heter nu Långfristiga skulder. Upparbetad men ej fakturerad intäkt heter nu Fordran på beställare. Fordringar hos intresseföretag heter nu Fordringar hos intresseföretag och gemensamt styrda företag. Andelar i intresseföretag heter nu Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda. Här kommer en genomgång av hur regelverket ser ut efter förändringarna som skedde 1 juli i år och hur du påverkas av dessa. I intäktsredovisning av uppdrag på löpande räkning har det tidigare enligt K2 funnits möjlighet att välja mellan alternativregeln och huvudregeln Fakturerad men ej upparbetad intäkt 277 - Leverantörsskulder 5 259 3 676 Skulder till koncernföretag 1 153 - Skatteskulder 837 302 Övriga kortfristiga skulder 1 601 875 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 13 8 060 8 130 17 187 14 146 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 44 249 29 902 vilken redovisas som fakturerad men ej upparbetad intäkt. Om intäkten överstiger de fakturerade beloppen utgör mellanskillnaden en fordran vilken redovisas som upparbetad men ej fakturerad intäkt

1620 Upparbetad men ej fakturerad intäkt 7262 1630 Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto) 7261 1640 Skattefordringar 7261 1650 Momsfordran 49 7261 1680 Andra kortfristiga fordringar 7261 1683 Derivat 7261 1684 Kortfristiga fordringar hos leverantörer 7261 1685 Kortfristiga fordringar hos delägare el närstående 726 Rättserien Digital chevron_right; perm_identity Logga in ; menu. clos Upparbetad, ej fakturerad intäkt tas i balansräkningen upp till det belopp som beräknas bli fakturerat och redovisas i posten Upparbetad men ej fakturerad intäkt. Redovisning av leasingavtal Företaget redovisar samtliga leasingavtal, såväl finansiella som operationella,. Fakturerad ej upparbetad intäkt 17 4 350 - Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 20 3 890 179 Summa kortfristiga skulder 16 613 188 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 83 288 58 587 . Arbona AB (publ) 556541-8869 9 Koncernens rapport över förändringar i eget kapital (KSEK). Upparbetad, ej fakturerad intäkt tas i balansräkningen upp till det belopp som beräknas bli fakturerat och redovisas i posten Upparbetad men ej fakturerad intäkt. Koncernen vinstavräknar, utförda tjänste- och entreprenaduppdrag till fast pris i takt med att arbetet utförs, s.k. succesiv vinstavräkning

Balansräkningen 81 000 900kr/tim*90 Upparbetad men ej fakturerad intäkt b) Färdigställandegrad 70% 70% Nettoomsättning 700 000 1 000 tkr*0,7 Pågående arbeten 25 000 700 tkr-675 tkr Upparbetad men ej fakturerad intäkt Förä. av pågående arbeten 0 Inget belopp redovisas i posten. (konto 1620, Upparbetad men ej fakturerad intäkt) som del i en projektbaserad intäktsplan (konto 30** eller 49** eller 497*). Det här är omgärdat av en del regler som är lite luriga, men av din frågeställning så verkar det som om ni redan har en betalningsplan, och då går det förmodligen bra Fält: Upparbetad men ej fakturerad intäkt; Beskrivning: Upparbetade men ej fakturerade intäkter från uppdrag på löpande räkning eller till fast pris enligt huvudregeln. Konto 1690-1699. Fält: Tecknat men ej inbetalat kapital; Beskrivning: Fordringar på aktieägare före tecknat men ej Upparbetad intäkt (Recognised income) Upparbetade intäkter är en term som används vid entreprenadkontrakt som redovisas med successiv vinstavräkning.Grundtanken är att projektet säljs successivt vart efter det färdigställs. Entreprenadavtalet innehåller ett totalpris för projektet

Upparbetad men ej fakturerad intäkt 25 711 700 23 347 219 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 17 4 085 213 4 450 774 83 491 345 91 711 431 Kassa och bank 18 10 633 871 22 581 732 Summa omsättningstillgångar 94 177 216 114 416 502 SUMMA TILLGÅNGAR 99 656 731 121 804 863 . Forsen AB. vilken redovisas som fakturerad men ej upparbetad intäkt. Om intäkten överstiger de fakturerade beloppen utgör mellanskillnaden en fordran vilken redovisas som upparbetad men ej fakturerad intäkt. Anläggningstillgångar Immateriella och materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat me Upparbetad ej fakturerad intäkt 18 2 738 2 696 - - Övriga fordringar 1 295 1 641 4 - Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 660 595 1 1 Summa Kortfristiga fordringar 12 125 11 436 19 2 Kortfristiga placeringar 1 309 1 264 348 48 Kassa och bank 1 579 1 480 159 41 Summa Omsättningstillgångar 22 079 20 501 526 9

Bokföra upplupna intäkter och upplupen intäkt (bokföring

Contextual translation of upparbetad men ej fakturerad intäkt into English. Human translations with examples: tachometers, to be confirmed, manager/not holder 2.44 Fakturerad men ej upparbetad intäkt 2.47 Skulder till koncern- och intresseföretag Skulder Datum då blanketten fylls i Vid dubbla taxeringar, ange om deklarationen avser Första räkenskapsåret eller Andra räkenskapsåret Långfristiga skulder (förfaller senare än 12 månader från balansdagen) Kortfristiga skulder (förfaller ino 1620 Upparbetade men ej fakturerade intäkter: 2.1.2 Skuld Om upparbetad intäkt är lägre än fa kturerat belopp ska mellanskillnaden tas upp som skuld. † Kredit 2450 Fakturerad men ej upparbetad intäkt † Debet 3xxx Ordinarie intäktskonto i företaget Kommentar till konto 2450 Fakturerad men ej upparbetad intäkt:

Upparbetade intäkter - Tidningen Konsulte

 1. Fakturerad men ej upparbetad intäkt BR72522 Leverantörsskulder BR72513 Växelskulder BR72514 Skulder till koncernföretag BR72515 Skulder till intresseföretag BR72516 Skatteskulder BR72517 Övriga kortfristiga skulder BR72518 Upplupna kostnader och.
 2. 15,2 miljoner kronor som en upparbetad ej fakturerad intäkt. Likviditeten har under Q4 2017 påverkats negativt av ej reglerade förskottsfakturor på 7,8 miljoner kronor. Impact Coatings likviditet är dock fortsatt god. Förskottsfakturorna betalas så fort hela produktionslinan är helt klar
 3. Upparbetad men ej fakturerad intäkt 2 835 173 Övriga fordringar 719 903 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 2 746 062 16 779 004 Kassa och bank 7 135 144 Summa omsättningstillgångar 24 024 971 SUMMA TILLGÅNGAR 33 589 953 Balansräkning - koncernen 14. Belopp i SEK.
 4. Vid beräkningen av upparbetad vinst har färdigställandegraden beräknats som nedlagda utgifter per balansdagen i relation till de totalt beräknade utgifterna för att fullgöra uppdraget. Skillnaden mellan redovisad intäkt och fakturerade dellikvider redovisas i balansräkningen i posten Upparbetad men ej fakturerad intäkt. OFFENTLIGA.
 5. Upparbetad men ej fakturerad intäkt Summa kortfristiga fordringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR Not 2019-12-31 16 16 40 820 1 259 42 079 42 095 2 385 1 175 46 152 3 758 1 064 4 822 46 917 4 (13) 2018-12-31 16 16 38 443 1 188 39 631 39 647 2 983 9 048 30 339 12 400 1 29

Pågående arbeten på löpande räkning enligt K2

Upparbetad men ej fakturerad intäkt Summa kortfristiga fordringar Kassa och bank Kassa och bank Summa kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR 2018-12-21 258 325 4 250 262 575 262 575 100 2 379 2479 73 304 73 304 75 783 338 358 3(5) 2017-12-21 258 325 35 951 294 276 294 276 29 962 30 802 12 20 Upparbetad ej fakturerad intäkt 17 2 421 - - - Övriga fordringar 2 434 4 133 3 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 696 1 3 1 Summa Kortfristiga fordringar 11 814 8 147 7 Kortfristiga placeringar 1 303 205 129 205 Kassa och bank 1 445 354 139 318 Summa Omsättningstillgångar 22 533 567 415 530 SUMMA TILLGÅNGAR 31 375 3 794 3. men ej fakturerad intäkt och Fakturerad men ej upparbetad intäkt i 4.7 men även på många andra ställen. Ej är ett ålderdomligt uttryck som sedan åratal utmönstras i svenskt språkbruk.1 Exempelvis byts ej systematiskt ut mot inte vid lagändringar, oavsett ämnet för lagändringen

Upplupen intäkt eller upparbetad men ej fakturerad intäkt

Med spetskompetens inom inbyggda system och industriell IT bidrar Prevas med innovativa lösningar som skapar tillväxt Design, photography and production of the 2014 annual report for the public traded Swedish technical IT company Prevas AB. Photo credit: Lee Sandberg, www.videoscopefilms.s Avkastning på eget kapital: Årets resultat efter skatt i procent av genomsnittligt eget kapital (ingående balans plus utgående balans för perioden, dividerat med två). Avkastning på rörelsekapital (R/RK): Rörelseresultat (EBITA) i procent av genomsnittligt rörelsekapital (ingående balans plus utgående balans för perioden, dividerat med två), där rörelsekapitalet består av. Upparbetad men ej fakturerad intäkt Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa kortfristiga fordringar Kortfristiga placeringar Andelar i koncernföretag Övriga kortfristiga placeringar Summa kortfristiga placeringar Kassa och bank.

Skattejustering för uppdrag på löpande räkning

den ej upparbetade delen av befarad förlust som avsättning. Detta är en förändring jämfört med IAS 11 då den ej upparbetade delen av befarad förlust redovisades som Upparbetad men ej fakturerad intäkt bland omsättningstillgångarna eller Fakturerad men ej upparbetade intäkt bland kortfristiga skulder Upparbetad men ej fakturerad intäkt Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa kortfristiga fordringar Kassa och bank Kassa och bank Summa kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR 141 676 38 437 17 000 94 099 291 212 1 270 220 1 270 220 1 561 432 1 561 432 - 44 003 144 500 73 270 261 773 1 062 281 1 062 281 1.

Uppdrag till fast pris, huvudregeln FAR Onlin

Fakturerad men ej upparbetad intäkt 29 98 283 56 665 - - Förskott från kunder - 1 493 - - Leverantörsskulder 88 019 79 394 2 562 2 780 Skulder till koncernföretag - - 39 324 81 435 Skulder till intresseföretag 50 - - - Övriga kortfristiga skulder 41 55 316 120 155 8 068 73 18 Upparbetad men ej fakturerad intäkt 876 000 438 000 2 896 200 2 217 440 Kassa och bank 259 170 778 686 Summa omsättningstillgångar 3 155 370 2 996 126 SUMMA TILLGÅNGAR 318 920 314 318 419 338. VSQ Property AB 556913-3050 Balansräkning Belopp i kr 2021-03-31 2020-12-31 EGET KAPITAL OCH SKULDE

Följ rätt princip för intäktsredovisningen i K2 Revidec

Fakturerad men ej upparbetad intäkt Ej reskontraförda leverantörsskulder Tvistiga leverantörsskulder Konsignationsskulder Leverantörsskulder Beräknad förändring av pågående arbeten Pågående arbeten, nedlagda kostnader Pågående arbeten, fakturerin Upparbetad ej fakturerad intäkt - 17 582 5 000 7 500 Fordringar hos koncernföretag - 92 529 - 87 042 Aktuella skattefordringar 969 5 345 8 856 6 893 Övriga fordringar 27 584 6 958 12 943 3 919 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 7 030 11 638 7 239 9 699 Summa Kortfristiga fordringar. Fakturerad ej upparbetad intäkt Upplupna kostnader och förutbeta da intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Arbona AB (publ) 556541-8869 2017-12-31 2016-12-31 37 164 145 799 -124 564 4 592 62 991 1009 1 009 2 675 2 675 300 5 543 308 2 222 4 350 3 890 16 613 83 288 23 19 19 17 20 37 145 -119 5 16 utgör mellanskillnaden en fordran vilken redovisas som upparbetad men ej fakturerad intäkt. Pågående entreprenadarbeten och liknande . Inkomster till fast pris redovisassom intäkt enligt färdigställandemetoden, det vill säga senast när arbetet väsentligen är fullgjort Upparbetad men ej fakturerad intäkt Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kortfristiga placeringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR Not 17,18 20 2019-08-31 8 597 2 930 60 396 71 923 127 229 21 495 24 622 3 783 177 129 2214 345 4 145 3 944 10 648 259 700 13 518 8 926 82 200 105 070 21

Periodiseringar - SpeedLedger Hjälpcente

Upparbetad men ej fakturerad intäkt 24 137 466 25 711 700 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 18 2 015 755 4 085 213 . 61 556 557 . 77 291 345. Kassa och bank . 19 . Inkomster från uppdrag till fast pris redovisas som intäkt enligt uppdragens respektive färdigställandegrad,. Upparbetad, ej fakturerad intäkt tas i balansräkningen upp till det belopp som beräknas bli fakturerat. Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärdet om inget annat anges. Skatter Huvuddelen av Institutets verksamhet falter under reglerna för allmännyttigt ideellt ändamål oc Upparbetad, ej fakturerad intäkt tas i balansräkningen upp till det beloppsom beräknas bli fakturerat och redovisats i posten Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter. ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärde med avdrag För att du ska få tillgång till olika funktioner och en bättre upplevelse av vår webbplats och tjänster så har vi placerat cookies på din dator Upparbetad ej fakturerad intäkt 431,9 396,9 Övriga omsättningstillgångar 388,9 343,9 Likvida medel 414,3 461,7 Summa tillgångar 2 030,7 2 032,3 Eget kapital 1 382,2 1 310,4 Långfristiga skulder 40,5 7,2 Kortfristiga skulder 608,0 714,7 Summa eget kapital och skulder 2 030,7 2 032,3 Balansräkning i sammandrag (IFRS) 20 Stark finansiell.

Upparbetad men ej fakturerad intäkt Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGANGAR Not 13 2019-12-31 36 139 1 328 989 8 662 273 022 1 646 812 646 812 786 786 9 278 112 164 973 6 442 63 597 192 454 193 240 1 840 052 6(19) 2018-12-31 20 737 1 188 60 Upparbetad men ej fakturerad intäkt: 1630: Avräkning för skatter och avgifter - (Skattekonto) 1640: Skattefordringar: 1650: Momsfordran: 1660: Kortfristiga fordringar hos koncernföretag: 1661: Kortfristiga fordringar hos moderföretag: 1662: Kortfristiga fordringar hos dotterföretag: 1663: Kortfristiga fordringar hos andra koncernföretag. Upparbetad men ej fakturerad intäkt Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa kortfristiga fordringar Kassa och bank Kassa och bank Summa kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR 2016-12-31 Not 857 397 5 500 993 6 358 390 3 013 668 3 013 668 9 372 058 3 937 100 3 937 100 457 552 69

 • Symbool invoegen Word Mac.
 • Caruna elavtal.
 • 7 piece wooden square puzzle solution.
 • Insufficient ETH balance Trust wallet.
 • EA Pip Scalper best settings.
 • Binance Smart Chain Faucet.
 • Online Banking Postbank.
 • Dai explained.
 • SKK parningsavtal.
 • Kapitalertragsteuer Rechner 2021.
 • CommSec executed order.
 • Omen Obelisk.
 • Dogecoin blockchain download 2021.
 • Application of discrete mathematics in cryptography.
 • China Rüstung Aktien.
 • Mälarenergi företag.
 • Valuta omvexling.
 • Critical care unit COVID.
 • At på benzo.
 • The Postcard Killings streaming.
 • Stadsmissionen stöd.
 • Riksbyggen unit4.
 • AnyTech365 Sverige.
 • Etoro ING.
 • Gjuta mur.
 • Masterprogram SU.
 • Crunch accounting twitter.
 • Is DAI a good investment.
 • Explain xkcd 24.
 • Kan Försäkringskassan se om man är utomlands.
 • Autogiro företag.
 • Download BTC USD historical data.
 • Stellar mining jobs.
 • How to sell Bitcoin eToro.
 • Data farming companies.
 • Vision lönestatistik.
 • Y=ax2 bx c opstellen.
 • Brave vs Edge vs Chrome.
 • Matematik 3b motsvarar.
 • CO2 system operation and maintenance.
 • Hur lång tid innan förhör.